Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU                                                 VIDEOSTUDIE V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

Petr Najvar, Veronika Najvarová, Tomáš Janík, Simona Šebestová
Formát B5, 203 stran, 190,- Kč, ISBN 978-80-7315-222-2, náklad 250 ks
Odborná kniha si klade za cíl zmapovat stav pedagogického výzkumu založeného na videu, shrnout dosavadní zkušenosti a výsledky autorského týmu a naznačit perspektivy dalšího směřování v dané oblasti. První část je teoreticko-metodologická – je v ní představen vývoj výzkumu založeného na videu, jeho silné stránky i problémy a je zde popsán obecný postup realizace videostudie. Druhá část knihy je přehledová – jsou zde představeny významné videostudie typu large scale a další vybrané videostudie. Třetí část je empiricko-výzkumná – jsou v ní popsány metodologický postup a vybrané výsledky provedené videostudie výuky na 1. a 2. stupni českých základních škol.


INTERAKCE A KOMUNIKACE UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

Marcela Janíková
Formát B5, 154 stran, 150,- Kč, ISBN 978-80-7315-208-6, náklad 220 ks
Publikace pojednává o komunikaci a interakci ve výuce tělesné výchovy na základní škole. Kniha je členěna do dvou částí – první plní funkci teoretického uvedení do problematiky komunikace a interakce ve výuce. Druhá části prezentuje čtyři výzkumné (empirické) studie, které ústí v pokusu o vytvoření typologie učitelů tělesné výchovy podle interakčního stylu.


VIDEO V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: TEORETICKÁ VÝCHODISKA-APLIKACE-VÝZKUM

Tomáš Janík, Eva Minaříková a kol.
Formát B5, 199 stran, 200,- Kč, ISBN 978-80-7315-213-0, náklad 220 ks
Publikace pojednává o využitelnosti a využití videa v pregraduálním a dalším učitelském vzdělávání v kontextu reflektivní praxe. Pojem využívání videa zastřešuje jak technickou stránku věci (video jako přístroj), tak způsoby práce s videem v učitelském vzdělávání (video jako nástroj učitelské profesionalizace). Těžiště výkladu spočívá v rozboru teoretických východisek sledované problematiky, od nichž se směřuje k ukázkám konkrétních aplikací a výzkumných šetření.


NÁSTROJE PRO MONITORING A EVALUACI KVALITY VÝUKY A KURIKULA

Tomáš Janík, Petr Knecht, Petr Najvar a kol. (2010)
Formát B5, 213 stran, 220,- Kč, ISBN 978-80-7315-209-3, náklad 220 ks
V kontextu proměn současné české školy a jejího kurikula se sice pozvolna, avšak přece jen začíná věnovat pozornost otázkám kvality vzdělávání. Autoři monografie rozpracovali teoreticko-metodologická východiska pro monitoring a evaluaci kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání v České republice a vytvořili, resp. adaptovali příslušné diagnostické nástroje. Mezi řešenými tématy jsou nonverbální prvky v učebnicích, příležitosti k učení, mezipředmětová témata či strukturace vzdělávacícho obsahu v kurikulárních dokumentech.


ŠKOLSKÉ REFORMY A TVORBA KURIKULA TĚLESNÉ VÝCHOVY V ČESKÉ REPUBLICE, SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO A SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH

Petr Vlček, Tomáš Janík (2010)
Formát B5, 183 stran, 190,- Kč, ISBN 978-80-7315-203-1, náklad 300 ks
V monografii se autoři zaměřují na porovnání reformovaného projektovaného kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Jejich cílem je přispět k rozvoji teoretické základny vědeckých oborů pedagogiky a kinantropologie. Vedle analýzy a komparace současných kurikulárních dokumentů uvádějí také vzájemné srovnání historického vývoje tělesné výchovy, školského systému a současných školských reforem ve sledovaných zemích.RANÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE NA KONCI 20. STOLETÍ

Petr Najvar (2010)
Formát B5, 131 stran, 158,- Kč, ISBN 978-80-7315-200-0, náklad 300 ks
Publikace analyzuje populární názory na zavádění povinné rané výuky cizích jazyků do kurikula primární školy a konfrontuje je se zjištěními empirického výzkumu. Ukazuje se, že validita některých argumentů je zcela diskutabilní, zatímco platnost jiných je v českém prostředí silně omezena. Výsledky empirického výzkumu naznačují, že efekty rané výuky angličtiny realizované na konci 20. století nenaplňují očekávání do ní vkládaná.CÍLE A OBSAHY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A METODOLOGIE JEJICH UTVÁŘENÍ

Tomáš Janík, Josef Maňák, Petr Knecht (2009)
Formát B5, 180 stran, 188,- Kč, ISBN 978-80-7315-194-2, náklad 300 ks
Cílem publikace je předložit teoreticko-empirickou analýzu procesů utváření cílů a obsahů školního vzdělávání. Směřováním k tomuto cíli je hledáním odpovědi na otázku, kudy vede cesta od oborových cílů a obsahů ke kurikulárním cílům a obsahům, od učiva k žákovským znalostem, dovednostem, kompetencím či jiným dispozicím. Výklad se opírá o teorie a výzkumné poznatky publikované v odborné literatuře a je doplněn o výsledky výzkumů realizovaných autory knihy a jejich týmem.K PERSPEKTIVÁM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tomáš Janík, Vlastimil Švec (2009)
Formát B5, 278 stran, 278,- Kč, ISBN 978-80-7315-193-5, náklad 300 ks
Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. Jsou zde novým pohledem nazírány kategorie jako cíle a obsah vzdělávání, kompetence a znalosti, proces vzdělávání a tvořivost. Dále jsou zde řešeny vybrané kurikulární problémy, a to jak ze širšího pohledu např. evropské dimenze ve vzdělávání, tak také z užšího hlediska – kurikulum některých vyučovacích předmětů nebo oblastí vzdělávání. Publikace je věnována prof. PhDr. Josefu Maňákovi, CSc. k jeho významnému životnímu jubileu.

 

DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU A JEJICH VÝZNAM PRO OBOROVÉ DIDAKTIKY, TVORBU KURIKULA A UČITELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Tomáš Janík (2009)
Formát B5, 120 stran, 118 Kč, ISBN 978-80-7315-186-7,  náklad 200 ks
Monografie pojednává o konceptu pedagogical content knowledgedidaktické znalosti obsahu, který byl na vědeckou scénu uveden koncem 80. let 20. století Lee S. Shulmanem. V průběhu dvou desetiletí se etabloval nejen v oborových didaktikách a kurikulárním výzkumu a vývoji, ale také v oblasti učitelského vzdělávání. Koncept didaktické znalosti obsahu je zde představen v souvislosti s hledáním odpovědi na otázku, jakými kompetencemi a znalostmi by měl být vybaven učitel. Motiv propojení oborového a zprostředkujícího, jenž stojí v pozadí tohoto konceptu, je v knize sledován formou historického exkursu. V návaznosti na to je podán přehled o výzkumech zaměřených na didaktické znalosti obsahu a o metodologických problémech, s nimiž jsou tyto výzkumy spojeny. Některé poznatky o struktuře a povaze didaktických znalostí obsahu jsou prezentovány formou případových studií, které autor v letech 2006-2008 realizoval. V závěru knihy je řešena otázka, jakou roli mohou didaktické znalosti obsahu sehrávat při tvorbě kurikula a jak lze podporovat rozvíjení těchto znalostí v učitelském vzdělávání.
 


MOŽNOSTI ROZVÍJENÍ DIDAKTICKÝCH ZNALOSTÍ OBSAHU U BUDOUCÍCH UČITELŮ

Tomáš Janík a kol. (2009)
Formát B5, 150 stran, 146 Kč, ISBN 978-80-7315-176-8, náklad 200 ks
Cílem monografie, která je určena především vzdělavatelům učitelů, je dokumentovat postupy rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. V monografii jsou zahrnuty studie, které rozebírají teoretická východiska modelů učitelského vzdělávání založených na kategorii didaktická znalost obsahu či podávají přehled o metodách rozvíjení didaktických znalostí obsahu u učitelů.
PLNÝ TEXT PUBLIKACE


VÝZKUM VÝUKY: TEMATICKÉ OBLASTI, VÝZKUMNÉ PŘÍSTUPY A METODY

Marcela Janíková, Kateřina Vlčková a kol. (2009)
Formát B5, 180 stran, 173,- Kč, ISBN 978-80-7315-180-5, náklad 200 ks
V monografii jsou představeny výzkumné přístupy a metody uplatňované ve vybraných tematických oblastech výzkumu výuky. Autoři s odkazem na zahraniční prameny vymezují výzkum výuky jako vědeckou analýzu předpokladů, procesů, struktur a výsledků institucionalizovaných procesů vyučování a učení. Podávají přehled o klíčových momentech jeho historického vývoje a představují jeho vybrané tematické oblasti: zkoumání interakce a komunikace ve výuce, kvality a efektivity výuky, výukových metod, strategií učení a žákovských prekoncepcí.
PLNÝ TEXT PUBLIKACE


KURIKULUM V SOUČASNÉ ŠKOLE

Josef Maňák, Tomáš Janík, Vlastimil Švec (2008)
Formát B5, 128 stran, 118,- Kč, ISBN 978-80-7315-175-1, náklad 400 ks
Monografie shrnuje výsledky několikaletého zkoumání kurikulární problematiky, na němž se podílel značný počet odborníků z České republiky i ze zahraničí. V první části monografie se věnuje pozornost pojetí kurikula a jeho obsahové stránce, dále se sleduje průnik kurikula do školských dokumentů a inspirace se hledají také ve výzkumech amerických, německých a českých. Aktuální poznatky o kurikulu směrem k žákovi a učiteli se přímo orientují na podporu našeho současného reformního úsilí a mohou být podnětem ke zkvalitnění edukační praxe. Čtenáře oslovuje vizuální zpracování problematiky (schémata a tabulky), orientaci v textu usnadňuje rejstřík a bohatá odkazová literatura má podpořit vážnější zájemce k vlastnímu zkoumání.


UČEBNICE Z POHLEDU PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. (2008)
Formát B5, 198 stran, 198 Kč, ISBN 978-80-7315-174-4, náklad 200 ks
Cílem monografie je mapovat pole výzkumu učebnic především v kontextu kurikula a školní výuky a přispět k rozvoji teoretické, metodologické a poznatkové základny výzkumu učebnic. V první části monografie jsou zařazeny teoretické, přehledové a metodologické studie, které se týkají obecné problematiky výzkumu učebnic, psychodidaktických přístupů ke zkoumání učebnic, problematiky tvorby, hodnocení a užívání učebnic ve výuce a metodologických problémů spojených s hodnocením učebnic. Ve druhé části monografie jsou zařazeny empirické studie (výzkumná sdělení), jež přináší nové poznatky o využívání učebnic ve školní výuce, o vzdělávacích obsazích v učebnicích a o obtížnosti textu učebnic.
PLNÝ TEXT PUBLIKACE


METODOLOGICKÉ PROBLÉMY VÝZKUMU DIDAKTICKÝCH ZNALOSTÍ OBSAHU

Tomáš Janík a kol. (2008)
Formát B5, 146 stran, 170 Kč, ISBN 978-80-7315-165-2, náklad 200 ks
Publikace mapuje metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Autoři předkládají přehled o přístupech, metodách, technikách a nástrojích výzkumu či diagnostiky didaktických znalostí obsahu uplatňovaných v různých oblastech vzdělávání. Součástí publikace nejsou pouze obecně zaměřené přehledové studie, ale i studie popisující specifickou metodologii výzkumu didaktických znalostí obsahu v různých oblastech vzdělávání – jazykové, matematické,  přírodovědné, společenskovědní, umělecké a tělovýchovné.
PLNÝ TEXT PUBLIKACE 


STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU

Kateřina Vlčková (2007)
Formát B5, 218 stran, 228 Kč, ISBN 978-80-7315-155-3, náklad 200 ks
k dodání pouze na CD
Cílem monografie je postulovat a testovat některé základní vztahy (případně zákonitosti) týkající se strategií učení a indikátorů efektivity učení cizích jazyků a přispět tak k rozvoji teorie strategií učení cizích jazyků. Nabízí také komplexní diagnostickou techniku strategií učení cizích jazyků (inventář strategií) použitelnou ve školní praxi i pro autodiagnostiku.PŘÍSPĚVKY K VÝZKUMU A TVORBĚ KURIKULA

Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds). (2007)
Formát B5, 160 stran, 180 Kč, ISBN 978-80-7315-153-9, náklad 200 ks
Cílem příspěvků uveřejněných v tomto monografickém sborníku je na pozadí probíhající kurikulární reformy přispět k rozvoji výzkumu a tvorby kurikula a poukázat na vybrané metodologické přístupy, které se v dané oblasti rozvíjejí.  Příspěvky jsou tematicky rozděleny do dvou částí. První část sborníku Učitel a kurikulum se věnuje především problematice profesní přípravy učitelů na roli tvůrců a realizátorů kurikula. Druhá část sborníku nazvaná Analýzy kurikula zahrnuje teoretické i empirické studie přinášející nové poznatky týkající se hodnocení kurikulárních dokumentů, zejména školních vzdělávacích programů a učebnic. 
PLNÝ TEXT PUBLIKACE


HODNOCENÍ UČEBNIC

Josef Maňák, Petr Knecht (eds). (2007)
Formát B5, 142 stran, 152 Kč, ISBN 978-80-7315-148-5, náklad 200 ks
Monografie si klade za cíl podnítit vědeckou diskusi týkající se evaluace (hodnocení) učebnic, zejména v souvislosti s novými přístupy a metodami. V první části publikace nazvané Teorie učebnic jsou zařazeny teoretické statě vztahující se k metodologii hodnocení učebnic. Druhá část Učebnice z pohledu vydavatelů je věnována názorům vydavatelů na hodnocení učebnic, jednak z pohledu jich samotných a jednak z pohledu subjektů předkládajících vydané učebnice k hodnocení pracovníkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve třetí části nazvané Analýza učebnic autoři prezentují výsledky hodnocení učebnic, se kterými se žáci i učitelé mohou setkat v rámci výuky na základních i středních školách.
PLNÝ TEXT PUBLIKACE


PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE NEBO DIDAKTICKÁ ZNALOST OBSAHU?

Tomáš Janík a kol. (2007)
Formát B5, 124 stran, 150 Kč, ISBN 978-80-7315-139-3, náklad 200 ks
Monografie mapuje příchod konceptu pedagogical content knowledge – didaktická znalost obsahu na světovou vědeckou scénu, charakterizuje jeho etablování v pedagogickém výzkumu a rozebírá (možný) přínos tohoto konceptu v současné diskusi o problematice kurikula a oborových didaktik.
PLNÝ TEXT PUBLIKACE


VIDEOSTUDIE: VÝZKUM VÝUKY ZALOŽENÝ NA ANALÝZE VIDEOZÁZNAMU

Tomáš Janík, Marcela Miková (2006)
Formát B5, 156 stran, 170 Kč, ISBN 80-7315-127-8, náklad 200 ks,
Monografie shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu. Odpovídá na otázku, co je to videostudie, podává přehled o uskutečněných videostudiích (1995-2005), objasňuje, jak se dělá videostudie a prezentuje postup a výsledky CPV videostudie fyziky a metodologické otazníky videostudií. V závěru je pozornost věnována využívání videozáznamu výuky v učitelském vzdělávání.UČEBNICE POD LUPOU

Josef Maňák, Dušan Klapko (eds). (2006)
Formát B5, 123 stran, 125,- Kč, ISBN 80-7315-124-3, náklad  200 ks
Monografie si klade za cíl prezentovat aktuální vědecké poznatky o současných českých učebnicích pro základní a střední školy. Jednotlivé kapitoly shrnují situaci v oblasti výzkumu učebnic v České republice, seznamují se zahraničními trendy ve tdspan style= výzkumu učebnic, uvádějí nové teoretické koncepty do výzkumu učebnic (např. teorie konceptuální změny) a přináší nové poznatky ohledně hodnocení současných učebnic napříč vyučovacími předměty. V prezentovaných empirických studiích (výzkumných sděleních) jsou uplatněny jak tradiční (hodnocení obtížnosti textu dle vzorce, měření didaktické vybavenosti, frekvenční pojmová analýza aj.), tak novější (hodnocení učebnic z pohledu žáků, zkoumání genderové korektnosti učebnic) metodologické přístupy k výzkumu učebnic. 
PLNÝ TEXT PUBLIKACE


SLOVNÍK PEDAGOGICKÉ METODOLOGIE

Josef Maňák, Štefan Švec, Vlastimil Švec (eds.) (2005)
Formát B5, 136 stran, 169,- Kč, ISBN 80-7315-102-2, náklad 600 ks
Slovník pedagogické metodologie podává přehled a výklad nejdůležitější/h4/h4strong ch termínů, které se používají v pedagogických výzkumech. Cílem je jednak poskytnout vysvětlení metodologických pojmů, jednak nabídnout i první informaci a též inspiraci pro případné další využití. Za jednotlivými hesly je vždy uvedena základní literatura, díky níž se čtenář, pokud bude mít zájem o hlubší a podrobnější studium, v tématu pohotově zorientuje.


ZNALOST JAKO KLÍČOVÁ KATEGORIE UČITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tomáš Janík (2005)
Formát B5, 172 stran, 215 Kč, ISBN 80-7315-080-8, náklad 350 ks
V monografii se zaměřuje pozornost na učitele a pedagogické znalosti, které jsou zde chápány jako jeden z pilířů zakládajících jeho profesionalitu. Kniha je rozčleněna do osmi kapitol: učitelské vzdělávání a kompetence učitele, pedagogické znalosti učitele, znalost a další pedeutologické kategorie, pedagogická znalost jako výzkumné téma, diagnostikování pedagogických znalostí, výzkum pedagogických znalostí student, cesty rozvíjení pedagogických znalostí, poznatková báze učitelství.CESTY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Josef Maňák, Vlastimil Švec (eds). (2005)
Formát B5, 80 stran, 90,- Kč, ISBN 80-7315-078-6
V publikaci, která vznikla v Centru pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brně, najde čtenář otázky a odpovědi spojené se základními problémy pedagogického výzkumu a jeho zpracováním. Text poskytuje informace, které mohou posloužit zejména začínajícím badatelům jako příklad hledání účinné cesty k pedagogickému poznání (J. Maňák), podává úvod do problematiky kvalitativního výzkumu (V. Švec), poskytuje vhled do akčního výzkumu (T. Janík) a vysvětluje problémy spojené s projektováním a přípravou odborných pojednání (J. Němec).