MUZEJNÍ PEDAGOGIKA. METODOLOGICKÉ A DIDAKTICKÉ ASPEKTY MUZEJNÍ EDUKACE

Lucie Jagošová, Vladimír Jůva, Lenka Mrázová
Formát B5, 298 stran, 300,- Kč, ISBN 978-80-7315-207-9, náklad 400 ks
Publikace mapuje základní pojmy a témata spojená s vývojem, teorií a praxí muzejní pedagogiky. Její snahou je koncepčně uchopit problematiku, která zejména v českém prostředí zůstávala zatím poněkud roztříštěna. Práce ve svém rozsahu přirozeně nemohla pojmout všechna témata, která s obsahem muzejní pedagogiky souvisejí. Autoři přesto doufají, že otevřením základních metodologických a didaktických otázek oboru nabídne publikace nové podněty k široké odborné diskuzi.
 


POJETÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ V ČR A NĚMECKU ANEB UMĚLECKO-PEDAGOGICKÁ INTERPRETACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ ČESKÝCH A BAVORSKÝCH GYMNÁZIÍ

Věra Uhl Skřivanová
Formát B5, 246 stran, 298,- Kč, ISBN 978-80-7315-228-4, náklad 350 ks
Publikace přináší velké množství nových komparativně pedagogických poznatků o stavu české a bavorské výtvarné výchovy. První část je deskripcí současné situace v oblasti česko-německé srovnávací pedagogiky umění. Vymezuje soudobý rámec pojetí srovnávací pedagogiky, věnuje se širším historicko-kulturním vazbám mezi ČR a Bavorskem, zabývá se aktuálním pojetím vzdělávacích cílů, pojmu „kompetence“ a proměnám umělecko- pedagogických konceptů v Německu. Druhá část publikace přináší výsledky konkrétního výzkumného projektu, realizovaného v českém a německém prostředí.
 


(PO)ZAPOMENUTÍ NOSITELÉ PAMĚTI. NĚMECKÉ MUZEJNICTVÍ NA MORAVĚ

Otakar Kirsch
Formát B5, 281 strana, 288,- Kč, ISBN 978-80-7315-249-9, náklad 200 ks
Monografie souhrnně analyzuje dnes již neexistující, přesto však v mnoha ohledech stále aktuální jev – německé muzejnictví na Moravě. Kromě celkové charakteristiky autor usiluje především o přiblížení faktorů, které zkoumaný jev po celou dobu trvání podstatným a výrazným způsobem utvářely, a zároveň se snaží představit formy jeho působení na nejrůznější složky tehdejší společnosti. K poznání jednotlivých skutečností jsou využívány především historické metody – dominantní roli hrají komparace a obsahová analýza dochovaných dat – jež jsou zasazeny do kontextu terminologie (muzealizace, muzeální fenomén, selekce, tezaurace, prezentace atd.) a postupů současné muzeologie.