Pokyny pro autory

Nakladatelství Paido přijímá pouze rukopisy splňující následující požadavky:

  • Rukopis je kompletní a je předán v elektronické i papírové verzi
  • Obsahuje krátkou anotaci (5–7 řádků)

Formální náležitosti rukopisu:

1. Rukopis je psán v textovém editoru Microsoft Word
Po dohodě s autorem je možno zprostředkovat přepis rukopisu do textového editoru.
Identický rukopis autor odevzdá jak vytištěný na papíře, tak na elektronickém nosiči (disketa, CD). Na elektronickém nosiči vždy uvádějte název díla a souborů. Nakladatelství nepřijímá rukopisy posílané elektronickou poštou.

2. Způsob psaní textu
Text pište plynule, zarovnání vlevo, odstavce označte klávesou enter. Nepoužívejte pevné zarážky, necentrujte, neodsazujte. Nepoužívejte dělení slov ani žádné automatické funkce editoru, jako např. automatické číslování výčtů, automatické generování obsahu apod.

Formát stránky:
Microsoft Word – používejte písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5
Pro členění úrovně textu používejte max. 5 úrovní, přičemž dodržujte jejich hierarchii. Odlište je velikostí písma, kurzívou, tučně – nepoužívejte VERZÁLKY. K označení úrovní můžete použít i číslování.

Oddíl

1.

Kapitola

1.1
Podkapitola 1.1.1
Vymezená část textu 1.1.1
Paradigma 1.1.1.1.1

Text rozdělujte do souborů po cca 50 stranách, vyznačujte, kam přijdou vložit obrázky. Text rozdělte na přirozených místech, např. tam, kde končí kapitola. Soubory číslujte a přiložte jejich seznam s řazením.
Pozor na to, aby názvy kapitol v obsahu i textu byly shodné.

3. Citace, bibliografie
Je třeba řídit se platnou normou ČSN ISO 690 (010197) nebo normou APA (American Psychological Association, Sixth Edition).

4. Grafy, obrázky a schémata
Velikost – standardní formát publikací nakladatelství Paido je 158 x 225 mm. Odečteme-li okraje, dostaneme čistý formát 128 x 185 mm. Šířka grafu, obrázku či schématu nesmí být tedy větší než 128 mm, výška 185 mm. Co se týká výšky, je třeba vzít v úvahu ještě popisek. Výška tedy nesmí být větší než 165 mm. Totéž platí i pro tabulku. Pokud jsou už na A4 na hranici čitelnosti, jsou po převedení na náš formát nepoužitelné. Grafy vytvářejte černobíle a i u obrázků a schémat berte v úvahu, že u převážné většiny publikací bývají tištěny černobíle. O reprodukovatelnosti obrázků, grafů a schémat rozhoduje redakce.

Nejčastější chyby:
Používání O (velké o) místo 0 (nula), l (malé l) místo 1 (jedničky).
Před interpunkčními znaménky nepište mezeru.
Po interpunkčních znaménkách pište mezeru.
Když používáte apostrof ’, nepište místo něj ´ (čárku).
Rozlišujte spojovník (bude-li) a pomlčku – (1985–1990).
Používejte kulaté závorky ( ), ne / /.
Rozlišujte procento a procentní – 10 % (deset procent), 10% (desetiprocentní).
U českého textu používejte české uvozovky „ “, u anglického textu anglické uvozovky “ ”.

Doporučení k přípravě publikace kolektivem autorů

Na základě našich dosavadních zkušeností s vydáváním publikací si Vám dovolujeme nabídnout některé připomínky a rady, kterých je třeba se držet při zpracovávání rukopisu kolektivem autorů a které podpoří flexibilnější spolupráci a zrychlí vzájemnou kooperaci, což se v konečném důsledku promítne do ceny publikace.
Pokud je publikace tvořena kolektivem autorů, je v úvodu práce velmi prospěšné sejít se s celým kolektivem autorů a vzájemně zpracovat:

  • hlavní ideu díla
  • hlavní cíl práce
  • strukturu publikace a rozvržení jednotlivých kapitol, včetně jednotného číslování a jasné posloupnosti členění kapitol.

Zvážit uvedení do konkrétní problematiky v rámci jednotlivých kapitol a neuvádět tento úvod
v kapitolách následujících. Kapitoly by již měly směřovat k tématu autorem zvolenému a ne
k obecným úvodům.

Práce s rejstříkem:

  • Jmenný rejstřík – bývá zvykem koncipovat ho jako odkazy na místa, kde je pojednáno o konkrétním autorovi, odborníkovi a jeho přínosu. Ve jmenném rejstříku nejsou tedy většinou uváděni autoři, z nichž je v pu­bli­ka­ci citováno.
  • Věcný rejstřík – nejedná se o odkazy na všechna místa v textu kde je heslo zmíněno, pouze se odkazuje na místa, kde je o něm podrobněji pojednáno. V případě věnování celé kapitoly jednomu heslu se může uvést označení stran např. 25–48.