ANGLICKÁ SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE

Šárka Daňhelová
Formát B5, 72 stran, 78,- Kč, ISBN 80-7315-040-9, náklad 500 ks
Tato prakticky zaměřená příručka z oblasti sportovní terminologie je určena učitelům tělesné výchovy, angličtiny, cvičitelům, trenérům, studentům vysokých škol. Účelem publikace bylo shromáždit slovní zásobu týkající se sportovní terminologie, často užívaných vazeb.
Sportovní terminologie je tematicky uspořádána a doplněna o obrazový doprovod.
 

AQUA AEROBIC

Hana Janošková, Marta Muchová
Formát B5, 26 stran, barevná příloha, grafické záznamy cvičení, 65,- Kč,
ISBN 80-7315-030-1
Jednou z nových forem pohybových aktivit je cvičení ve vodě – aqua aerobik. Jde o typické aerobní cvičení prováděné optimální intenzitou po dostatečně dlouhou dobu. Záměrem autorek je seznámit čtenáře se cvičením, které zvyšuje tělesnou zdatnost a výkonnost, zpřístupnit je širokému spektru zájemců všech věkových i výkonnostních kategorií. Obsah příručky lze proto chápat též jako systém cvičení určený ke zlepšování a udržování dobrého stavu a kondice soustavy pohybové, dýchací, srdeční a oběhové – tedy především jako systém cvičení určený k podpoře zdravého životního stylu.
 

AQUA FITNESS

Marta Muchová, Hana Janošková
Formát B5, 71 stran, 105 Kč, ISBN 80-7315-076-X
Autorky vytvořily pojetí aqua fitness na základě zkušeností se zdravotně handicapovanými i se zcela zdravými lidmi, kteří hledají způsob, jak si udržet dobrou kondici či překonat své drobné i závažnější zdravotní problémy. Pro zdravého člověka bude sloužit jako soubor doporučení k udržení dobré kondice, kterou může předcházet problémům, pro nemocného jako doporučený způsob, jak se s následky úrazu, nemoci vypořádat a podpořit účinek lékařské péče. Publikace obsahuje barevné fotografie zachycené pod vodou.
 

AŤ ŽIJE ŠKOLA! DALTONSKÁ VÝUKA V PRAXI

Hans Wenke & Roel Röhner
Formát B5, 124 stran, 127,- Kč, ISBN 80-85931-82-6,
přeloženo z nizozemského originálu
Kniha nizozemských odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti z organizace, správy a řízení daltonských škol, je určena nejen všem, kdo již mají zkušenosti s vyučováním podle daltonského plánu, ale také učitelům, kteří hledají nové zajímavé podněty pro svou práci. Stejně tak může sloužit jako učební text studentům učitelství. Principy „daltonského vyučování“ by se mohly stát pozitivní inspirací pro budoucí očekávanou podobu organizace školy.

 

 

CESTY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Josef Maňák, Vlastimil Švec (eds.)
Formát B5, 80 stran, 90,- Kč, ISBN 80-7315-078-6, náklad 800 ks
V publikaci, která vznikla v Centru pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brně, naj d e čtenář otázky a odpovědi spojené se základními problémy pedagogického výzkumu a jeho zpracováním. Text poskytuje informace, které mohou posloužit zejména začínajícím badatelům jako příklad hledání účinné cesty k pedagogickému poznání (J. Maňák), podává úvod do problematiky kvalitativního výzkumu (V. Švec), poskytuje vhled do akčního výzkumu (T. Janík) a vysvětluje problémy spojené s projektováním a přípravou odborných pojednání (J. Němec).
 
 
 
   
   

DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Vlasta Vilímová
Formát B5, 103 stran, 108,- Kč, ISBN 80-7315-033-6, náklad 500 ks
Učební text podává základní informace o didaktice školní tělesné výchovy, uvádí přehled organizačních forem a vyučovacích metod, které jsou ve školní tělesné výchově důležité. Dále se zaměřuje na pedagogické schopnosti učitele, osobnost žáka a na vzájemnou komunikaci učitele a žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu. Publikace je určena především studentům učitelství tělesné výchovy a sportu, ale také dalším čtenářům z řad učitelů a pedagogických pracovníků, kteří se o tuto problematiku zajímají.
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: OD CÍLŮ K PROSTŘEDKŮM

Jan Činčera
Formát B5, 120 stran, 118,- Kč, ISBN 978-80-7315-147-8, náklad 500 ks
Díky úsilí mnohých učitelů i pracovníků středisek ekologické výchovy se environmentální výchova v České republice dostala do pozice svébytné školy. Tyto úspěchy by neměly být důvodem pro stagnaci a usnutí na vavřínech. Autor cítil potřebu pro další rozvoj environmentální výchovy znovu otevřít některé otázky a pokusit se o zásadnější kritickou reflexi. Východiskem k tomu byl projektový, systémový přístup, který vychází z definice cílů a hledá adekvátní prostředky. Publikace podrobněji analyzuje environmentální výchovu, odmítá přitom běžné chápání environmentální výchovy jako celistvého výchovného proudu. Environmentální výchova je přiblížena jako vzrušující, existenciální projekt.

FITBALL PRO ŽENY I MUŽE

Karla Tománková, Marta Muchová, Hana Janošková
Formát B5, 16 stran + DVD, 357,- Kč, ISBN 80-7315-110-3
Publikace, jejíž součástí je DVD, reflektuje v současnosti velmi oblíbenou sportovní aktivitu – cvičení na velkém míči. Jeho využití je široké – od rehabilitace přes prevenci bolesti zad až k posilování a protahování zkrácených svalů, přičemž vždy je kladen důraz na radost z pohybu. Tuto publikaci s DVD využijí ti, kteří pracují ve zdravotnictví, školství, sportovních zařízeních. Primárně je však zaměřena na použití doma, kde při omezených možnostech můžeme dosáhnout velkých úspěchů.
   
   

K PERSPEKTIVÁM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tomáš Janík, Vlastimil Švec
Formát B5, 278 stran, 278,- Kč, ISBN 978-80-7315-193-5, náklad 300 ks
Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. Jsou zde novým pohledem nazírány kategorie jako cíle a obsah vzdělávání, kompetence a znalosti, proces vzdělávání a tvořivost. Dále jsou zde řešeny vybrané kurikulární problémy, a to jak ze širšího pohledu např. evropské dimenze ve vzdělávání, tak také z užšího hlediska – kurikulum některých vyučovacích předmětů nebo oblastí vzdělávání. Publikace je věnována prof. PhDr. Josefu Maňákovi, CSc. k jeho významnému životnímu jubileu.
 

KALOKAGATHIA: IDEÁL, NEBO FLATUS VOCIS?

Radim Šíp (ed.)
Formát B5, 96 stran, 95,- Kč, koedice s MU,
ISBN 978-80-210-4566-8, 978-80-7315-164-5, náklad 550 ks
Publikace řady českých i slovenských autorů kriticky analyzuje termín kalokagathia, jenž se často používá jako ústřední pojem mnohdy prázdné fráze. Účelem monografie není ničit prázdné modly, ale naopak pomoci vzkřísit nyní již bezduché slovní klišé k životu skutečného tvořivého mýtu, který z těchto slov kdysi zářil a osvětloval cestu člověka labyrintem života. Publikaci, která přináší řadu nových pohledů na kalokagathii, ocení především studenti i širší sportovně a pedagogicky orientovaná odborná veřejnost.
 

 

   
 

 

KURIKULUM V SOUČASNÉ ŠKOLE

Josef Maňák, Tomáš Janík, Vlastimil Švec
Formát B5, 128 stran, 118,- Kč, ISBN 978-80-7315-175-1, náklad 400 ks
Monografie shrnuje výsledky několikaletého zkoumání kurikulární problematiky, na němž se podílel značný počet odborníků z České republiky i ze zahraničí. V první části monografie se věnuje pozornost pojetí kurikula a jeho obsahové stránce, dále se sleduje průnik kurikula do školských dokumentů a inspirace se hledají také ve výzkumech amerických, německých a českých. Aktuální poznatky o kurikulu směrem k žákovi a učiteli se přímo orientují na podporu našeho současného reformního úsilí a mohou být podnětem ke zkvalitnění edukační praxe. Čtenáře oslovuje vizuální zpracování problematiky (schémata a tabulky), orientaci v textu usnadňuje rejstřík a bohatá odkazová literatura má podpořit vážnější zájemce k vlastnímu zkoumání.
 

 


MEDICÍNSKÁ PROPEDEUTIKA PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY

Úvod do neurologie, Úvod do oftalmologie, Texty k distančnímu vzdělávání
Jiří Vítek
Formát B5, 126 stran, 109,- Kč. ISBN 978-80-7315-154-6, náklad 1000 ks
Učební text Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy byl zpracován zejména pro zvýšení odborné kvalifikace speciálních pedagogů. Je složen ze dvou částí – úvodu do neurologie a úvodu do oftalmologie. Neurologie tvoří teoretické východisko pro studium speciální pedagogiky se zaměřením na edukaci osob se zdravotním postižením, zejména s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami. Oftalmologie tvoří teoretické východisko pro studium speciální pedagogiky se zaměřením na edukaci osob se zdravotním postižením, zejména se zrakovým postižením a souběžným postižením více vadami.

Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu

Štefan Švec a kol.
Formát B5, 302 stran, 298,- Kč, ISBN 978-80-7315-192-8, náklad 500 kss
České rozšířené vydání původní slovenské verze významně obohacuje komplexní studium metodologie věd o výchově. Učebnice se zaměřuje na dvě základní metodologické kultury edukačního výzkumu. V první, scientické, dominuje experimentální, korelační, kauzálně srovnávací a další výzkum s kvantitativními metodami. Druhá, humanitní, přibližuje případové studium, zúčastněné pozorování, terénní výzkum i jiné kvalitativní metody. Zejména učitelům může v jejich praxi pomoci závěrečná část zaměřená na akční výzkum, diagnostikování a testování.

MOŽNOSTI 3D ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘOVÁNÍ A PROSTOROVÝCH REKONSTRUKCÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

Luboš Hrazdira
Formát B5, 88 stran, 193,- Kč, ISBN 80-7315-070-0, náklad 500 ks
Publikace předkládá zcela novou metodu prostorového modelování jednotlivých struktur pohybového aparátu. Cílem práce je posouzení možností aplikace 3D ultrazvuku při vyšetřování pohybového aparátu a aplikace postprocessingových metod při prostorové rekonstrukci obrazů jednotlivých struktur muskuloskeletálního systému. Posuzuje 3D zobrazitelnost jednotlivých typů tkání lokomočního aparátu ve vztahu k využitelnosti v klinické praxi. Kniha je opatřena bohatým obrazovým materiálem. Zásadní pasáže textu jsou k dispozici i v anglickém jazyce.
 

MUZEJNÍ PEDAGOGIKA. METODOLOGICKÉ A DIDAKTICKÉ ASPEKTY MUZEJNÍ EDUKACE

Lucie Jagošová, Vladimír Jůva, Lenka Mrázová
Formát B5, 298 stran, 300,- Kč, ISBN 978-80-7315-207-9, náklad 400 ks
Publikace mapuje základní pojmy a témata spojená s vývojem, teorií a praxí muzejní pedagogiky. Její snahou je koncepčně uchopit problematiku, která zejména v českém prostředí zůstávala zatím poněkud roztříštěna. Práce ve svém rozsahu přirozeně nemohla pojmout všechna témata, která s obsahem muzejní pedagogiky souvisejí. Autoři přesto doufají, že otevřením základních metodologických a didaktických otázek oboru nabídne publikace nové podněty k široké odborné diskuzi.
 

NADANÝ ŽÁK

Eva Machů
Formát B5, 126 stran, 138,- Kč, ISBN 978-80-7315-197-3
Publikace reaguje na integrační směr v péči o talentované děti. Text vymezuje podstatu nadání, seznamuje s osobimg height=∓ Slovník obsahuje více než 7 000 termínů a jiných výrazů z teorie i z edukační praxe, označujících např. nové formy vzdělávání, druhy škol aj. Slovník je uzpůsoben pro široký okruh uživatelů, jimiž jsou zejména studenti a doktorandi v pedagogických a andragogických oborech, odborníci v pedagogice, psychologii, sociologii, personalistice a další učitelé a ředitelé různých druhů škol, manažeři podnikového vzdělávání a odborníci ve vzdělávání dospělých, pracovníci školské správy a vzdělávací politiky i překladatelé a tlumočníci. width=br / width=nostbr /í nadaných žáků a s možnostmi jejich rozpoznávání. Dále nabízí informační základnu o edukaci talentovaných dětí, kterou zasazuje do nového kontextu integrovaného vzdělávání. Navrhuje určité vzdělávací strategie, které jsou v souladu nejen se specifickými potřebami nadaných žáků, ale navíc podporují včleňování těchto jedinců do kolektivu ostatních dětí. Práce rovněž obsahuje několik konkrétních ukázek, odkazů, návodů a kasuistik, které nav leftíc zvyšují jejich praktickou využitelnost.

NÁSTIN PSYCHOLOGIE II

pro doplňující pedagogické studium
Otto Čačka
Formát B5, 100 stran, 79,- Kč, ISBN 80-7315-016-6
Publikace podává stručný přehled psychologické problematiky určený předevša href= alt=/tdbr /strongtopím vycha href= alt=/tdbr /strongtopovatelům a mistrům odborné výchovy, kteří si doplňují pedagogické vzdělání. Pozornost je věnována vývojové psychologii, se zvláštním zřetelem na psychologii dospívání a pedagogické psychologii, se zdůrazněním témat psychologie vyučování a psychologie výchovy.

NETRADIČNÍ ROLE UČITELE. O SITUACÍCH POMOCI, KRIZE A PORADENSTVÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI

Bohumíra Lazarová
Formát B5, 70 stran, 73,- Kč, ISBN 80-7315-115-4, náklad 600 ks
Cílem publikace je podpořit schopnosti učitelů rozlišovat mezi některými nezvyklými školními situacemi a odbornými intervencemi a pomoci jim reflektovat svou netradiční roli a své možnosti. Text současně přibližuje specifika vztahu učitel-psycholog, který je v současnosti velmi aktuální, protože se školní psychologové stávají novými členy pedagogických sborů.

NĚMECKÉ SPORTOVNÍ IDIOMATICKÉ VAZBY

Petr Petržela a kol.
Formát B5, 61 stran, 48,- Kč, ISBN 80-85931-28-1
Praktická konverzační příručka pro studenty i učitele německého jazyka, trenéry, rozhodčí, funkcionáře a další pracovníky, kteří přicházejí do styku se zahraničními sportovci, hovořícími německy. Často užívané slovní vazby i jednotlivá slovíčka jsou v publikaci rozdělena na všeobecné sportovní vazby a na specifickou terminologii 28 sportovních odvětví. Čtenář zde najde mnoho neobvyklých, ale v praxi často užívaných vazeb.

OD PROŽÍVÁNÍ K POŽITKÁŘSTVÍ

Výchovné funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky Jiří Němec
Formát B5, 111 stran, 84,- Kč, ISBN 80-7315-006-9, náklad 600 ks
Fenomén hry doprovází každého z nás celý život. Nejdříve si hrajeme jako děti, později s dětmi a ještě později s vnoučaty. Pedagog má to štěstí, že si může hrát celý život, protože hra je neoddělitelnou součástí výchovy už po celá staletí a tisíciletí. Dokladem tohoto tvrzení může být právě tato publikace. Studijní text tvoří teoretický vstup do hlubšího bádání v problematice her a jejího výchovného využití. Inspiraci pro svoji práci zde naleznou studenti sociální, případně speciální pedagogiky, studující učitelství, učitelé a pedagogičtí pracovníci.
 

 

   
   

POETIKA DRAMAT A BÁSNÍ JOSEFA TOPOLA

David Kroča
Formát B5, 124 stran, 168,- Kč, ISBN 80-7315-101-4, náklad 500 ks
Kniha je určena zejména studentům bohemistiky a učitelům češtiny, ale i ostatním zájemcům o interpretaci literárních textů. Autor se nejprve zabývá interpretací obecně, poté analyzuje původní tvorbu básníka a dramatika Josefa Topola (nar. 1935), někdejšího kmenového autora, dramaturga a režiséra Divadla za branou. Při interpretaci děl vychází z jejich nejnovějších vydání, akceptuje tedy úpravy, jež Topol v některých svých textech provedl. Celá práce usiluje o konkrétní a kontrolovatelnou interpretaci, vlastní výklad proto dokládají četné ukázky a příklady. Na kapitoly s rozbory jednotlivých textů navazuje závěrečná srovnávací kapitola, která hledá souvislosti Topolovy dramatiky a poezie a charakterizuje poetiku spisovatele ve shrnujícím pohledu.

POJETÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ V ČR A NĚMECKU ANEB UMĚLECKO-PEDAGOGICKÁ INTERPRETACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ ČESKÝCH A BAVORSKÝCH GYMNÁZIÍ

Věra Uhl Skřivanová
Formát B5, 246 stran, 298,- Kč, ISBN 978-80-7315-228-4, náklad 350 ks
Publikace přináší velké množství nových komparativně pedagogických poznatků o stavu české a bavorské výtvarné výchovy. První část je deskripcí současné situace v oblasti česko-německé srovnávací pedagogiky umění. Vymezuje soudobý rámec pojetí srovnávací pedagogiky, věnuje se širším historicko-kulturním vazbám mezi ČR a Bavorskem, zabývá se aktuálním pojetím vzdělávacích cílů, pojmu „kompetence“ a proměnám umělecko- pedagogických konceptů v Německu. Druhá část publikace přináší výsledky konkrétního výzkumného projektu, realizovaného v českém a německém prostředí.
  

Praktická muskuloskeletální ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty
Praktická muskuloskeletálna ultrasonografia pre lekárov a fyzioterapeutov

Luboš Hrazdira a kolektiv
Formát B5, 254 strany. ISBN 978-80-7315-270-3 (pevná vazba), 1 000,- Kč (včetně poštovného a balného)
V knize se autoři pokusili shrnout možnosti ultrazvukového zobrazování pohybového aparátu, popsat nálezy nejčastějších patologií a upozornit i na další rozšířené možnosti využití této vyšetřovací techniky. Na vlastních nálezech demonstrují na přístrojích různé kvality jednotlivé patologické stavy tak, aby čtenáři ukázali způsob jejich hodnocení i možnosti této zobrazovací modality v kontextu s klinickým vyšetřením. Kniha si neklade ambice vytvoření atlasu fyziologických řezů, ani shrnutí všech patologických nálezů. Jejím cílem by mělo být otevření dveří ke vstupu do světa souhry klinické a ultrazvukové vyšetřovací praxe pohybového aparátu napříč různými obory medicíny i fyzioterapie.

POZDNÍ SBĚR. O PRÁCI ZKUŠENÝCH UČITELŮ

Bohumíra Lazarová a kol.
Formát B5, 160 stran, 148,- Kč, ISBN 978-80-7315-206-2, náklad 400 ks
Publikace věnuje pozornost především učitelům ve věku nad 50 let a jejich pracovnímu životu. Čtenářům nabízí řadu témat spojených s působením starších učitelů v profesi, popisuje specifika jejich práce a pracovních vztahů a iniciuje zamyšlení nad možnými změnami podmínek práce s respektem k potřebám všech věkových skupin učitelů. Publikace současně přináší vybrané výsledky z výzkumu, který se uskutečnil v letech 2008–2010.

PRAGMATISMUS A DEKONSTRUKCE V ANGLO-AMERICKÉ FILOZOFII

Jaroslav Hroch, Radim Šíp, Roman Madzia, Ondřej Funda
Formát B5, 330 stran, 218,- Kč, ISBN 978-80-7315-205-5, náklad 500 ks
Kniha se zabývá vznikem, formováním a vývojem amerického pragmatismu, neopragmatismu a dekonstruktivního myšlení v širším filozofickém a historickém kontextu. Vznikala postupně v letech 2008–2010 v rámci řešení grantového projektu GA ČR Hermeneutika, pragmatismus a soudobá filozofie v USA.

PROFESE UČITELE V ČESKÉM VZDĚLÁVACÍM KONTEXTU

Jaroslava Vašutová (ed.)
Formát B5, 190 stran, 210,- Kč, ISBN 80-7315-082-4, náklad 500 ks
Monografie se zabývá teoretickými otázkami proměn profese učitele v současnosti v českém vzdělávacím prostředí. Jádrem práce je koncept reflexe, který je empiricky zkoumán v profesním terénu základních a středních škol, teoreticky interpretován a prakticky aplikován. Reflexe učitelské profese je rovněž zkoumána v mediálním prostředí, které odráží anticipaci učitelstva veřejností a společností. Metodologie zpracování monografie je postavena na interpretaci primárních výzkumných dat a na sekundární analýze dalších současných výzkumů učitelů.

PŘÍBĚH JEDNOHO KOKTAVÉHO

Frederick Pemberton Murray, Susan Goodwillie Edwards
Formát B5, 126 stran, 140,- Kč, ISBN 80-7315-114-6
Příběh jednoho koktavého je další publikací nakladatelství Paido, která se věnuje problematice balbutiků – koktavých osob. Na pozadí příběhu samotného autora představuje publikace jednotlivé metody, které byly v průběhu času praktikovány a na základě vlastní zkušenosti Fredericka Pembertona Murraye jsou také fundovaně posuzovány, neboť autor sám je odborníkem v balbutologii. Cílem knihy je lidským způsobem pomoci všem, kteří se svojí koktavostí chtějí bojovat a podpořit je tak na jejich cestě. Poselstvím publikace je naděje a povzbuzení, které pramení z odhlédnutí od dosavadních „zaručených terapií“, následované nahlédnutím do vlastního já, což je potřebné k pochopení toho, co nás doposud obklopovalo, a tedy ovlivňovalo. Tato a podobné snahy budou podporovat touhu lidského ducha, bez které by nemohlo být dosaženo ničeho.

PŘÍSTUPY K DĚTEM A MLÁDEŽI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM MIMO ŠKOLU

Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, Dagmar Opatřilová, Marie Vítková
Formát B5, 211 stran, 198,- Kč, ISBN 978-80-7315-242-0, náklad 400 ks
Publikace vychází z vymezení teoretických východisek speciální pedagogiky, charakterizuje speciálněpedagogická opatření pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a přibližuje současné trendy i problémy v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Následující kapitoly věnují pozornost rodině s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, volnočasové výchově pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním a jejich podpoře zdraví. Závěrečná kapitola ukazuje nové možnosti technické podpory pro osoby se zdravotním postižením. Celý text je zpracován formou studijní opory pro distanční vzdělávání.
 

 

RICHARD RORTY: PRAGMATISMUS MEZI JAZYKEM A ZKUŠENOSTÍ

Radim Šíp
Formát B5, 208 stran, 248,- Kč, ISBN 978-80-7315-171-3, náklad 400 ks
Práce předkládá podrobný přehled, popis a kritickou analýzu filozofie Richarda Rortyho. Autor zde ukazuje, jak je Rortyho myšlení aktuální a inspirující, ale zároveň dokládá, že přes veškerou jemu přisuzovanou heretičnost se jedná spíše dovršení než překročení tradice okcidentálního myšlení. V poslední, páté kapitole je Rortyho přílišný důraz na jazyk a na lingvistickou povahu lidského myšlení a života vnímán jako ústup tradici, jako ústup neplodným směrem, který nám znemožňuje nově promýšlet lidský život a společenské výzvy současnosti. Přes její kritické vyznění byla kniha napsána s pocitem úcty a vděčnosti k jednomu z nejzajímavějších a nejvíce inspirativních myslitelů 20. století.
 

 

SLOVNÍK PEDAGOGICKÉ METODOLOGIE

Josef Maňák, Štefan Švec, Vlastimil Švec (eds.)
Formát B5, 136 stran, 169,- Kč, ISBN 80-7315-102-2, náklad 600 ks
Slovník pedagogické metodologie podává přehled a výklad nejdůležitějších termínů, které se používají v pedagogických výzkumech. Cílem je jednak poskytnout vysvětlení metodologických pojmů, jednak nabídnout i první informaci a též inspiraci pro případné další využití. Za jednotlivými hesly je vždy uvedena základní literatura, díky níž se čtenář, pokud bude mít zájem o hlubší a podrobnější studium, v tématu pohotově zorientuje.

SOCIOLOGIE SPORTU

Aleš Sekot
Formát B5, 410 stran, 275,- Kč, ISBN 80-7315-132-4
(Koedice s MU: ISBN 80-210-4201-X), náklad 350 ks
Sport, stále frekventovanější pojem v našem každodenním životě i v odborné literatuře, označuje nikoli pouze jedinečnou pohybovou aktivitu a herní situaci, nýbrž je zároveň i významným sociálním jevem. Monografie je v tomto směru zaměřena na rozšíření sociologicky relevantních znalostí o sportu jako sociálně-kulturním fenoménu, na shromáždění, analyzování a kritickém zhodnocení nejnovějších reprezentativních dostupných poznatků vztahujících se ke komplementárním vztahům společnosti a sportu, a tím přispívá k nově konstituovanému vědnímu oboru sociologie sportu. Publikace vychází z kritickém pohledu a sport nepovažuje za pouhou reflexi společnosti, nýbrž za scénu podílející se nepřehlédnutelným způsobem na její kultuře, za místo modelování mezilidských vztahů. V tomto smyslu ukazuje, že sport může na své aktivní účastníky a vyznavače mít jak pozitivní, tak negativní účinky. Svým nezastupitelným kultivačním vkladem do všestranného duševního a tělesného rozvoje jedince a sociálně harmonizujícími účinky může přispívat ke stávající kultuře společnosti, stejně jako může svými negativními dopady zejména v aréně diváckého násilí stát v opozici vůči pozitivnímu společenskému rozvoji.
   
   

SPOLEČENSKOVĚDNÍ POZNÁNÍ V SÍTÍCH INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jarmila Skalková
Formát B5, 88 stran, 98,- Kč, ISBN 978-80-7315-173-7, náklad 450 ks
Cílem sborníku je přispět k rozšíření a prohloubení znalostní vybavenosti techniků vhledem do oblasti společenských věd, a to prostřednictvím pedagogiky. Autorka při koncipování tohoto textu jako určité příručky nemá na mysli jen úzce profesionální zřeteimg height=img height=limg height=e budoucích učitelů. Snaží se posílit zájem techniků o širší sociální a antropologické dimenze, které otevínahorurají otázky postavení člověka v soudobém globalizovaném světě vědecko-technické kultury. Zároveň se chce se angažovat ve prospěch kritického myšlení,které umožňuje samostatně se v tomto světě orientovat a tvořivě pracovat.
Uvedenému záměru odpovídá i obsah publikace. Sleduje především vývoj vztahů přírodních a společenských věd. Seznamuje čtenáře se staršími analýzami, které dokládají dlouhodobý zájem vědeckých pracovníků o objasnění specifických otázek poznávání v sociálních vědách a informují o různých přístupech k této problematice v druhé polovině dvacátého století. V těchto souvislostech zvláště připomíná významné myšlenky K. Poppera, K. Lorenze a T. W. Adorna. Zároveň informuje o problémových oblastech, které u nás byly nastolovány jen výjimečně, pokud vůbec, ale představují významné oblasti metodologického a teoretického myšlení, jako je výklad o obecné teorii činnosti (praxeologie), úsilí o jednotu poznání (konsilie100topnce), problematika metafory a její role ve vědeckém poznávání. Akcentují se i potřeby hlubšího výkladu hodnotových aspektů jako integrální složky technického myšlení a usuzování.

SPORT A SPOLEČNOST

Aleš Sekot
Formát B5, 191 stran, 183,- Kč, ISBN 80-7315-047-6, náklad 1000 ks
Sport patří k nejdiskutovanějším jevům společnosti nového tisíciletí. Jeho význam je dnes umocňován svým nesporným dopadem v rovině sociální, ekonomické i kulturní. Je ztělesněním obdivovaných hodnot radosti z pohybu, výkonu, zdraví a krásy. Stejně však odráží i řadu nově vyhrocených problémů, kterým musí dnešní svět s obavami čelit. Bezbřehá komercionalizace, konzumní způsob života, drogová scéna, korupce, rasismus – to vše odráží svět sportu v míře odpovídající jeho virtuální přitažlivosti a mediální působivosti.
 

 

   

TEORIE A PRAXE V EDUKACI, INTERVENCI, TERAPII A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPOŘE JEDINCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SE ZAMĚŘENÍM NA NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Jiří Vítek, Marie Vítková
Formát B5, 252 stran, 228,- Kč, ISBN 978-80-7315-210-9, náklad 400 ks
Monografie je výsledkem dlouhodobého zájmu autorky o edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami, s postupným zaměřením na všechny věkové skupiny. Svým obsahem volně navazuje na dříve vydanou publikaci Somatopedické aspekty (Paido, 1999, 2006) a do hloubky rozvíjí téma edukace jedinců se souběžným postižením více vadami s akcentem na neurologická onemocnění, zejména epilepsii, kterým se více věnuje spoluautor knihy Jiří Vítek.

TVŮRČÍ PSANÍ – MALÁ UČEBNICE TECHNIK TVŮRČÍHO PSANÍ

Zbyněk Fišer
Formát B5, 160 stran, 183,- Kč, ISBN 80-85931-99-0, náklad 800 ks
Autor v publikaci přibližuje čtenářům fenomén psaní jako prostředku k poznání nebo k vyjádření svých názorů a pocitů. V jednotlivých kapitolách se zabývá mj. technikami tvůrčího psaní, tvůrčím myšlením, úlohou tvůrčího psaní ve škole nebo tvorbou literárního textu. Vše je doplněno projekty a příklady.

UČITELÉ A TECHNOLOGIE

Mezi tradičním a moderním pojetím
Jiří Zounek, Klára Šeďová
Formát B5, 172 stran, 188,- Kč, ISBN 978-80-7315-187-4, náklad 400 ks
Autoři zde vymezují problematiku technologií ve vzdělávání, představují základní koncepty spojené s tímto tématem, nastiňují jak pozitivní očekávání, tak také problémy, které jsou s ním spojeny. Vedle informačních a komunikačních technologií se publikace zaměřuje také na pedagogickou práci učitelů základních škol s moderními technologiemi. Práce se opírá nejen o teoretické publikace, ale přináší také výsledky původního empirického výzkumu autorů.

ÚLOHA ŠKOLY V ROZVOJI VZDĚLANOSTI

Eliška Walterová (ed.)
Formát B5, 502 stran, 540,- Kč, ISBN 80-7315-083-2, náklad 500 ks
Publikace nabízí čtenáři zpracovanou problematiku diskutovaného tématu úlohy školy v rozvoji vzdělanosti. Systematicky postupuje od teoreticko-metodologických východisek a klíčových pojmů vztahujících se ke zvolené problematice, ke kapitolám Vývoj české školy, Výzvy vůči škole a faktory determinující její rozvoj, Hodnoty školy a její etický profil, Kurikulum a jeho proměny, Kultura školy, Evaluace v práci školy, Žáci ve škole: exkluze, nebo inkluze? Vzdělávací prognostika a modelování školy v budoucnosti a Budoucnost české školy.
 

 

   

VLIV SOCIÁLNÍHO PROGRAMU TOMÁŠE BATI A JANA ANTONÍNA BATI NA VZDĚLANOST ZLÍNSKÉHO REGIONU. HISTORICKÁ TRADICE A SOUČASNOST

Svatava Kašpárková a kol.
Formát B5, 122 stran, 118,- Kč, ISBN 978-80-7315-195-9, náklad 200 ks
Publikace tematicky čerpá z odkazu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati v oblasti sociální politiky, školství, kultury a sportu. Čtenářům přibližuje historický vývoj událostí, které provázely vznik sociálního programu, školské politiky, mimoškolních i kulturních aktivit a dalších oblastí společenského života, které předběhly svou dobu a jsou využitelné i v současných podmínkách globální společnosti.

VYBRANÉ KAPITOLY Z EKONOMIKY

Šárka Daňhelová
Formát B5, 83 stran, 84,- Kč, ISBN 80-7315-032-8, náklad 600 ks
Publikace seznamuje čtenáře s ekonomikou jako běžnou součástí života. Zaměřuje se především na vybrané problémy, které lze aplikovat v každodenní podnikatelské činnosti. Vymezuje základní makroekonomické pojmy a základy managementu. Dále přináší charakteristiku důležitých mikroekonomických pojmů a daňové problematiky. Závěrečná kapitola uvádí čtenáře do problematiky podnikové ekonomiky.

VÝCHOVA A BUDOUCNOST:
HRY A TECHNIKY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A SPOLEČNOSTI

Jan Činčera, Milan Caha
Formát B5, 168 stran, 158,- Kč, ISBN 80-7315-099-9, náklad 800 ks
Autoři, kteří sami již řadu let úspěšně vymýšlejí a prakticky využívají aktivizující přístupy ve výuce mladých lidí ve školním i mimoškolním prostředí, předkládají čtenářům své dosavadní zkušenosti, postřehy a rady. Jejich metody se ubírají do nepříliš probádaných končin, kde učitel ztrácí „patent“ na pravdu a stává se režisérem, který umožňuje mnohostrannou interakci mezi samotnými studenty formou řízených diskusí a simulačních her. Těžiště, jež stmeluje jednotlivé aktivity dohromady, je ekologická problematika. Velmi přínosné jsou metodiky aktivní diskuse, které určitě uvítají učitelé občanské, rodinné a ekologické výchovy, ale i dalších předmětů, kde se objevují kontroverzní témata, včetně dějepisu, literatury či geografie. Výhodou publikace pro přepracované učitele je i její „kuchařkový“ přístup. Publikace bude cennou pomůckou jak pro pedagogy volného času, vedoucí dětských kroužků i letních táborů a různých soustředění, tak pro učitele na druhém a třetím stupni a vysokoškolské pedagogy. Zejména pak pro ty, kteří se zajímají o vztah člověk – společnost – příroda a kteří mají přitom hravou a odvážnou duši.

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM SE ZAJIŠTĚNÍM SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH POTŘEB

Lea Květoňová (ed.)
Formát B5, 96 stran, 88,- Kč, ISBN 978-80-7315-141-6, náklad 300 ks
Publikace vznikla na základě zkušeností vyučujících Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, kteří současně působí jako odborníci v Poradně pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Snahou autorského kolektivu bylo zveřejnit aktuální možnosti podpory studentů, kteří se rozhodli ke studiu na vysoké škole. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány podle speciálněpedagogické podpory vycházející z druhu postižení. Publikace předkládá souhrn problematiky týkající se podpory studentů s tělesným postižením, pojednává o úskalí studia sluchově postižených a o možnostech speciálněpedagogické podpory studentům se zrakovým postižením. Dle zahraničních zkušeností je zapotřebí nabízet speciálněpedagogickou podporu rovněž studentům s poruchami učení. Podpora těmto studentům se v rámci pracoviště autorského kolektivu teprve buduje a tak zde autoři konfrontují současný stav a zahraniční zkušenosti. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny výpověďmi studentů, kteří přinášejí vlastní zkušenost s vysokoškolským životem, který jejich postižení může i nemusí ovlivňovat.

VÝUKOVÉ METODY

Josef Maňák, Vlastimil Švec
Formát B5, 219 stran, 183,- Kč, ISBN 80-7315-039-5, náklad 1500 ks
Publikace nabízí ucelený přehled výukových metod, které ocení hlavně učitelé ve své praxi. Kniha sleduje linii moderní pedagogiky, respektující aktivitu a samostatné úsilí žáka jako určující tendenci rozvíjející se osobnosti, která se ovšem neobejde bez porozumění, péče a pomoci ze strany učitele. Výuková metoda nepůsobí izolovaně, ale je začleněna do edukačního systému jako jeho důležitý prvek, jehož prostřednictvím výchova postupuje žádoucím směrem.
   

 

Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe

Miluše Vítečková
Formát A5, 186 stran. ISBN 978-80-7315-269-7 (brožováno), 198,- Kč, náklad 200 výtisků
Publikace Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe si klade za cíl představit problematiku začínajícího učitele jako profesionála, který se ohlíží za svou pregraduální přípravou, ale též jako člověka, který čelí různým pocitům a musí se s nimi umět vyrovnat. Na učitele nahlíží komplexně jako na toho, kdo se potýká s rozmanitými problémy, má své potřeby, své plány a ambice. Ze syntézy těchto objektivních skutečností, ověřených především na základě výsledků smíšeného výzkumného šetření, vychází doporučení a dokreslují aktuální situaci podpory adaptace začínajícího učitele.

ZÁKLADY MARKETINGU

Aleš Sekot, Michal Charvát
Formát B5, 55 stran, 57,- Kč, ISBN 80-7315-019-0, náklad 800 ks
Učební text si úvodem všímá sociálních dimenzí transformace probíhající v širším rámci „postkapitalistické“ společnosti a zdůrazňuje její rozhodující lidský zdroj spočívající v produktivitě práce kvalifikovaného, vzdělaného a pracovně flexibilního pracovníka přístupného novým impulzům informačního věku světa znalostí. Relevantní dopady na řídící procesy jsou diskutovány na pozadí marketingové komunikace. Pozornost je věnována základním charakteristikám a trendům současného marketingu včetně prezentace osvědčených zásad, dále tématům jako public relations, reklama ap.

ZÁKLADY ŠKOLNÍ PEDAGOGIKY

Marcela Janíková a kol.
Formát B5, 119 stran, 118,- Kč, ISBN 978-80-7315-183-6, náklad 500 ks
Publikace se zabývá školní pedagogikou z hlediska teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky. Věnuje pozornost celkovému náhledu na tyto kategorie s důrazem na probíhající kurikulární reformu.