(PO)ZAPOMENUTÍ NOSITELÉ PAMĚTI. NĚMECKÉ MUZEJNICTVÍ NA MORAVĚ

Otakar Kirsch
Formát B5, 281 strana, 288,- Kč, ISBN 978-80-7315-249-9, náklad 200 ks
Monografie souhrnně analyzuje dnes již neexistující, přesto však v mnoha ohledech stále aktuální jev – německé muzejnictví na Moravě. Kromě celkové charakteristiky autor usiluje především o přiblížení faktorů, které zkoumaný jev po celou dobu trvání podstatným a výrazným způsobem utvářely, a zároveň se snaží představit formy jeho působení na nejrůznější složky tehdejší společnosti. K poznání jednotlivých skutečností jsou využívány především historické metody – dominantní roli hrají komparace a obsahová analýza dochovaných dat – jež jsou zasazeny do kontextu terminologie (muzealizace, muzeální fenomén, selekce, tezaurace, prezentace atd.) a postupů současné muzeologie.
objednat / nahoru
 


SPECIÁLNÍ ANDRAGOGIKA

Texty k distančnímu vzdělávání
Lucie Procházková, Kateřina Sayoud Solárová et al.
Formát B5, 218 stran, 198,- Kč, ISBN 978-80-7315-254-3, náklad 400 ks
Publikace přehledně přibližuje edukační, intervenční a terapeutické přístupy a systém sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Tuto problematiku řeší ve vztahu k dospělým osobám s mentálním postižením, se zrakovým postižením, s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením a u dospělých osob s dyslexií a dyskalkulií. Závěrečná kapitola se zabývá aktivizací seniorů a charakteristikou základních přístupů k osobám s demencí v seniorském věku. Celý text je zpracován formou studijní opory pro distanční vzdělávání.
objednat / nahoru
 


VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDNÍM ŠKOLSTVÍ

Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, Pavla Pitnerová, Marie Vítková et al.
Formát B5, 259 stran, 238,- Kč, ISBN 978-80-7315-243-7, náklad 400 ks
Publikace vychází z vymezení inkluzivního vzdělávání, ukazuje konkrétní možnosti využití informační a komunikační technologie jako prostředku inkluze a přibližuje speciálně pedagogickou diagnostiku v procesu profesní orientace žáků se zdravotním postižením. Následující kapitoly analyzují specifika v edukaci žáků s tělesným a zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce, strategie ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením, s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením ve střední škole. Autorky věnují pozornost také problematice vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a s mentálním postižením ve středním školství. Celý text je zpracován formou studijní opory pro distanční vzdělávání.
objednat / nahoru
 


PŘÍSTUPY K DĚTEM A MLÁDEŽI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM MIMO ŠKOLU

Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, Dagmar Opatřilová, Marie Vítková
Formát B5, 211 stran, 198,- Kč, ISBN 978-80-7315-242-0, náklad 400 ks
Publikace vychází z vymezení teoretických východisek speciální pedagogiky, charakterizuje speciálněpedagogická opatření pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a přibližuje současné trendy i problémy v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Následující kapitoly věnují pozornost rodině s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, volnočasové výchově pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním a jejich podpoře zdraví. Závěrečná kapitola ukazuje nové možnosti technické podpory pro osoby se zdravotním postižením. Celý text je zpracován formou studijní opory pro distanční vzdělávání.
objednat / nahoru